نمایش #
عنوان تاریخ ایجاد
مجلس عصر شنبه ۱۴-۰۴-۹۳ (حجامت و رگ زدن-پیدایش اطلاعات طبی-شفاء-اتصال روح و جسم) 93/04/19
مجلس صبح چهارشنبه ۱۱-۰۴-۹۳ (اجتماعی بودن انسان و تفاوت آن در حیوانات - شکر نعمت - تشکیل خانواده - گردش پول و حرمت ربا - طلسم -خانم‌ها) 93/04/16
مجلس عصر دوشنبه ۰۹-۰۴-۹۳ (جلسه قرائت قرآن-سلامتی-تغییر قبله-امتحان ایمان) 93/04/16
مجلس صبح شنبه ۰۷-۰۴-۹۳ (طبیعت انسان، گرایش به خوبی و بدی در انسان-خانم‌ها) 93/04/12
مجلس صبح پنجشنبه ۰۵-۴-۹۳ (جایگاه و شأن مصافحه -آقایان) 93/04/11
مجلس صبح یکشنبه ۰۱-۰۴-۹۳ (مفهوم خلق کردن و بارئ - اختیار در ذکر و تسلط بر فکر - سرکنگبین - شیطان -خانم‌ها) 93/04/07
مجلس صبح شنبه۳۱-۰۳-۹۳ (رفع جهل از بندگان خدا -آقایان) 93/04/06
مجلس صبح جمعه ۳۰-۰۳-۹۳ ( آثار فرشتگان-سلوک درویشی-توقع در درویشی-خانم‌ها) 93/03/30
مجلس صبح چهارشنبه ۲۸-۰۳-۹۳ (توجه به معنی -لفظ و معنی-حج-محکمات و متشابهات-خانم‌ها) 93/03/30
مجلس صبح چهارشنبه ۲۱-۰۳-۹۳ (سحر و جادو - روح - جن- تجسس-خانم‌ها) 93/03/23

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها