images/New_Site/majzooban.png

سربداران (قسمت دوازدهم)

on .

هوالمجذوب

شیخ حسن جوری پرچم‌دار نهضت صوفیه - بخش هفتم  

در زمان حکومت ایلخانان مغول در ایران شهر کرمان زیر سلطه‌ی ابوسعید بهادرخان بود که پس از مرگ وی، وزیر مسلمان و ایرانی وی علاءالدین‌محمد هندو کنترل و اداره‌ی قلمرو وی را به دست می‌گیرد. خواجه قشیری از بزرگان نیشابور و از معتمدین محمد هندو بود. پس از اینکه موفق نشدند از به دار آویختن شیخ خلیفه مازندرانی توسط طغای تیمورخان جلوگیری کنند، قراولانی به باشتین گسیل می‌کنند و آنجا را فتح می‌کنند و طغای می‌گریزد. سپس خواجه قشیری از طرف محمد هندو مأمور می‌شود تا با آمدن به سبزوار موجبات بیعت گرفتن از شیخ حسن جوری را برای محمد هندو فراهم کند و همچنین فتوای جهاد در برابر مغولان صادر کند تا در برابر ارغون‌شاه که قصد فتح سبزوار را کرده بود بایستند. ولی شیخ حسن جوری از بیعت با محمد هندو امتناع می‌کند و فتوای جهاد هم نمی‌دهد.