images/New_Site/majzooban.png

سربداران (قسمت سیزدهم)

on .

هوالمجذوب

شیخ حسن جوری پرچم‌دار نهضت صوفیه - بخش هشتم  

شیخ حسن جوری، اهداف خود را از قیام علیه ظلم و ستم، این‌گونه بیان می‌کند که وی با تکیه بر اصول و تعالیم شیعه‌ی اثنی‌عشری برای رفع ظلم و ستم از سر مسلمین به‌پا خواسته و به یاری افراد دیگر قیام کرده است.
ایدئولوژی مهدویت تشیع اثنی‌عشری (دوازده‌امامی) مسأله‌ی ستم‌ستیزی و عدالت‌گستری را در پی داشت و شیخ حسن به دنبال این مسأله بود. پیروان شیخ حسن کسانی بودند که برای پیوست به وی، انگیزه‌های مختلفی داشتند که قبل از همه، مسأله‌ی ایمان مذهبی اینان به اصول تشیع اثنی‌عشری و پیشبرد آن بود که در درون خود، ستم‌ستیزی و عدالت‌گستری نیز نهفته است. فتوت و جوانمردی و راستی و درستی، از خصوصیات بارز پیروان شیخ حسن بود و آنان یکدیگر را «اخی» [برادر] صدا می‌کردند که از اصطلاحات جوانمردان بود.