images/New_Site/majzooban.png

سربداران (قسمت چهاردهم)

on .

هوالمجذوب

شیخ حسن جوری پرچم‌دار نهضت صوفیه - بخش نهم  

دولت سربداران که شیخ حسن جوری، پس از شیخ خلیفه مازندرانی، رهبری این نهضت را برعهده گرفت، از دو جناح تشکیل گردیده بود:
الف) جناح شیخیان
ب) جناح سربداری
هر دوی این جناح‌ها، دارای خصوصیات ویژه‌ای بودند که در بعضی از نقاط، اشتراک داشتند؛ دورنمای قیام سربداران، مذهب تشیع اثنی‌عشری بوده و ویژگی‌هایی داشت که آن‌ها را از قیام‌های دیگر روزگار، متمایز می‌کرد.

از جمله؛ مذهب، بیگانه‌ستیزی، ستم‌ستیزی، اعتقاد به مهدویت، فتوت و جوانمردی، بُعد مردمی، بُعد شهری‌گری، مسأله‌ی عدم توارث، مساوات‌طلبی، کمک به قیام‌های دیگر نظیر کمک به قیام سربداران کرمان، سمرقند و مازندران.