چگونه دارندهٔ چک امکان تعقیب کیفری را از دست می‌دهد؟

on .

chek 96ستاره ایوبی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکی مورد حمایت قانون‌گذار برای تعقیب کیفری است که بدون وعده و به‌روز صادر شده باشد. بدین معنا که اگر تاریخ تأدیه چک برای تاریخی بعد از تاریخ صدور آن مثل هفته و ماه آینده باشد، فقط قابلیت پیگیری حقوقی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، بر اساس قانون، دارنده چک امکان تعقیب کیفری را با توجه به شرایطی از دست خواهد داد و فقط می‌توان برای وصول وجه آن اقامه دعوای حقوقی کرد.

چک یکی از پرکاربردترین وسیله‌های پرداخت در بین تجار، کسبه و فعالان اقتصادی است. گردش چک در بین افراد مختلف و استفاده فراوان آن به جای وجه نقد سبب شده است که بخشی از تراکم پرونده‌های دادگاه‌ها به دعاوی مربوط به چک اختصاص یابد. به همین منظور در ادامه به بررسی مواردی که طبق قانون، امکان تعقیب کیفری صادرکننده میسر نیست خواهیم پرداخت.

بر اساس قانون، اگر یکی از موارد زیر ثابت شود، دارنده چک امکان تعقیب کیفری آن را از دست خواهد داد و فقط می‌تواند برای وصول وجه آن اقامه دعوای حقوقی نماید:

۱. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد.

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و به دیگری ارائه کرده باشد. در صورت اثبات این مورد، دارنده حق شکایت کیفری و اعمال مجازات قانونی برای صدور چک بلامحل را نخواهد داشت.

۲. در صورتی که چک دارای وعده باشد.

چکی مورد حمایت قانون‌گذار برای تعقیب کیفری است که بدون وعده و به‌روز صادر شده باشد. بدین معنا که اگر تاریخ تأدیه چک برای تاریخی بعد از تاریخ صدور آن مثل هفته و ماه آینده باشد، فقط قابلیت پیگیری حقوقی خواهد داشت.

۳. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع (مثل معاملات مربوط به قاچاق و یا مواد مخدر) یا ربا (بهره) صادر شده است.

۴. هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

بر اساس قانون اگر دارنده تمایل به شکایت و تعقیب کیفری برای صادرکننده چک را دارد، می‌بایست مواعد مندرج در قانون را رعایت کند و ظرف مدتی که مشخص شده است، تکالیف قانونی خود را انجام دهد در غیر این صورت مزیت تعقیب کیفری علیه صادرکننده را از دست خواهد داد.

۵. هر‌گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد یا هر‌گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

علیرغم اینکه بانک‌ها به شروطی که در متن چک نوشه شده باشد ترتیب اثر نمی‌دهند و حتی در صورتی که شرط مندرج محقق نشده باشد می‌بایست مبلغ مندرج در چک را از حساب صادرکننده پرداخت نماید، اما به لحاظ تعقیب کیفری وجود هر نوع شرطی برای وصول وجه چک مؤثر در مقام خواهد بود و امکان تعقیب کیفری را از دارنده سلب می‌نماید.

۶. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

به طور مثال الف با ب قرارداد تولید کفش یا لباس منعقد می‌کند. الف به عنوان متعهد تحویل کالا به عنوان تضمین سلامت کالا‌ها، چکی در وجه ب صادر می‌کند تا در صورتی که کیفیت کالا‌های تحویل‌داده‌شده منطبق بر توافقات صورت‌گرفته نباشد، ب (به عنوان متعهدله یا تحویل‌گیرنده کالا) بتواند از طریق وصول وجه چک، خسارات خود را دریافت دارد.

۷. در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

در غیر از موارد فوق، تمامی چک‌های صادرشده قابلیت پیگیری کیفری را خواهند داشت و مجازات قانونی برای صادرکننده آن اعمال می‌شود.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها