محمدعلي دادخواه وكيل مدافع برخي دانشجويان بازداشتشدهي

on .

وكيل مدافع برخي دانشجويان بازداشتشدهي اميركبير و اعضاي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) گفت كه اجازهي ملاقات با موكلانش را نيافته است.

محمدعلي دادخواه در اين باره به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: صبح روز شنبه به همراه خانوادهي موكلانم به شعبهي دوم بازپرسي دادسراي انقلاب مراجعه و ملاقات با موكلانم را درخواست كرديم اما اجازهي ملاقات داده نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها