حجتالاسلام صلواتي :در مسايلي مانند شهادت و قضاوت زنان م

on .

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران، سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي : عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه پويايي فقه شيعه راه را باز گذاشته تا متناسب با مقتضيات زمان از اصول اوليه اسلامي استنباط شده و نظرات جديدي ارائه شود گفت: در مسايلي مانند شهادت و قضاوت زنان ميتوان تجديدنظر كرد.

حجتالاسلاموالمسلمين محمود صلواتي در گفتوگو با خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري مبني بر اين كه "برخي مسايل كه در فقه در باب احكام زنان وجود دارد سخن آخر نيست بلكه ممكن است با تحقيق يك فقيه ماهر و مسلط به مباني و متد فقاهت نكات جديدي استنباط شود" تصريح كرد: به هر حال باب اجتهاد باز است و نيازهاي زمان متناسب با تغيير اوضاع و احوال و شرايط اجتماعي و چگونگي زندگي در مسايلي از قبيل نحوه پوشش زنان يا مسايل حقوقي، اقتصادي و قضايي آنان مطرح است و پويايي فقه شيعه اين راه را باز گذاشته تا متناسب با مقتضيات زمان از اصول اوليه اسلامي استنباط شود و فقيه نظرات جديدي ارائه دهد.

وي افزود: اسلام يك سري مباني ثابت دارد منتها برخي مسايل مربوط به شرايط زماني و مكاني است مثلا شرايط سرزميني عربستان ويژگيهايي داشته كه بسياري از موارد متاثر از همين شرايط سرزميني و فرهنگي است كه در آن زمان حاكم بوده است؛ اينها الزاما چيزهايي نيست كه بگوييم چون در زمان پيغمبر (ص) با شرايط خاص جامعه آن زمان اجرا ميشده در تمدنها و شرايط ديگر هم بايد عمل شود بنابراين اگر يك فقيه بتواند اين مسايل را از هم تفكيك كند يعني اصول ثابت اسلام را كه بر اساس اصل عدل، حرمت انسان و ديگر مباني اساسي است، مبنا قرار داده و شرايط عارضي متناسب با فرهنگ و شرايط زماني را از آن تفكيك كند ميتواند در زمانهاي مختلف متناسب با نيازهاي روز استنباطات جديدي داشته باشد.

عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: اين در طول تاريخ چه در مورد زنان و چه غير زنان بوده كه هر مجتهد زنده نظرات جديدي داشته است به همين دليل تاكيد شده است كه از مجتهد زنده تقليد كنيد چون نيازهاي زمان و شرايط جامعه را درك ميكند و به خصوص يكي از شرايط فقه، آگاه بودن به زمان و موضوعات روز است.

صلواتي همچنين دربارهي تغيير رويكرد موارد فقهي مربوط به زنان در باب شهادت و قضاوت خاطر نشان كرد: مسايل حقوقي اسلام مانند مسايل اقتصادي و مسايلي نيست كه بگوييم تعبدي است. مسايل عبادي بيشتر جنبه تعبدي دارند اما بر مسايل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي تعبد حاكم نيست يعني بر اساس يك سري مصالح، حكمي در اين زمينهها صادر شده است.

وي افزود: فقيه بايد ويژگيهاي يك حكم را در بياورد مثلا ميگويند در زنها به دليل آنكه احساساتشان غالب است شهادت دو نفر زن به اندازه شهادت يك مرد است و در مردها تعقل غلبه داشته است؛ حال اگر شرايط به گونهاي شود كه فقيه استنباط كند آن حالت احساس در ميان بانوان كمتر است يا در يك محيطي از جامعه زنان بر اساس تعقل و به دور از غلبه احساسات، قضاوت و تصميمگيري ميشود، ميتوان بر اين اساس حكمي جديد صادر كرد يعني اين مساله دايرمدار علت است و لذا اگر استنباط شود كه احساسات كمتري در بانوان غالب است در بحث شهادت يا قضاوت بانوان ميتوان تجديدنظر كرد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها