images/New_Site/majzooban.png

مقدمه اخبار حقوقی

on .

 دوستان و عزیزان ایمانی

بر اساس مواد1 ، 2 ، 3 و 4  قانون مدنی از زمان تصویب و انتشار قانون در روزنامه ی رسمی اصل بر اطلاع عموم احاد ملت از قوانین می باشد و هیچ فردی نمی تواند ادعا نماید که از قانون بی اطلاع  بوده لذا ما در این قسمت تا جای امکان قوانین و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء وحدت رویه جدید را به اطلاع برادران می رسانیم و ضمنا اخبار حقوقی در خصوص برادران ایمانی در این قسمت درج می گردد. لذا از کلیه عزیزان تقاضا داریم اخبار حقوقی را برای استفاده سایرین در اختیار ما قرار دهند.