دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه: پذیرش حقوق بشر؛ پا گذاش

on .

محمد جواد لاریجانی، سه روز پس از 10 دسامبر "روز جهانی حقوق بشر" اعلام کرد:"مسئولان ‏باید در کنوانسیون حقوق بشر بازنگری کنند و مواردی را که با فکر اسلامی تعارض دارد، روشن ‏ساخته و در مواردی همچون حقوق زنان و حقوق کودکان،مقررات اسلامی را مبنای تدوین حقوق در ‏نظر بگیرند".

دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه با اشاره به "ظهور" کنوانسیون حقوق بشر "در صد سال پیش" ‏افزود:"مسلمانان و جهان اسلام آن هنگام در خواب بودند و غرب بر اساس فکر لیبرال خود مقرراتی ‏را بنیان نهاد و زمانی که از خواب برخواستیم پای آن مقررات را امضا زده و دیدیم بی چون و چرا آن ‏را پذیرفته ایم".

به نظر می آید منظور وی از کنوانسیون، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است که در 10 دسامبر 1948 ‏یعنی شصت سال و نه صد سال پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

محمد جواد لاریجانی در ادامه،درباره ی تناقض پیش روی نظام اسلامی در پیوند با مسئله ی حقوق ‏بشرگفت:" برای ما بعنوان یک کشور اسلامی که تعهدات دیگری را دنبال می کند،نپذیرفتن مقررات ‏حقوق بشری به نفع نظام نبوده اما پذیرفتن آن نیز به معنای زیر پا گذاشتن حقوق اسلامی بشمار ‏میرود" و در نتیجه "ایران به عنوان یک کشور اسلامی مصمم شد که به این مقررات احترام بگذارد ‏اما معنای این احترام پذیرفتن کامل این مقررات نیست".

وی همچنین پیرامون کنوانسیون حقوق بشر خاطر نشان ساخت که کنوانسیون حقوق بشر براساس فکر ‏غربی ها شکل شده و به گفته ی وی"ما به عنوان یک دولت اسلامی، با بسیاری از مسائل آن مشکل ‏داریم".

‏ ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه به دستور رهبر جمهوری اسلامی و با ریاست قوه ی قضاییه شکل ‏گرفته و هدف از تشکیل آن"بیان حقوق بشر بر اساس فکر اسلامی" است و آقای لاریجانی دبیر این ‏ستاد در این ارتباط معتقد است:"در این راستا در مقابل تهاجمات دفاع کرده و تا کنون در بیان بسیاری ‏از حقوق اسلامی موفق عمل کرده است".

مطلب دیگری که وی بیان کرد تاکید قانون اساسی ایران بر" امر به معروف و نهی از منکر" بود و ‏اینکه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر "دقیقا در تضاد با لیبرالیسم غرب است"؛ چیزی که وی ‏برای "مقابله با تهاجم فرهنگی غرب" خواستار رواج آن در جامعه شد.

فرهنگی که به قول وی" یک پارادایم اجتماعی بسیار پیچیده است" که "جامعه باید برای پیاده ساختن ‏این اصل(امر به معروف و نهی از منکر) از خود آمادگی نشان دهد.جامعه ای که از نظر وی"در ‏خیابانهایش رفتارهایی دیده می شود که نشانگر این است آفت فرهنگی تا چه حد پیش رفته است ،آفت ‏هایی که بدحجابی کوچکترین نماد آن " بشمار می آید.‏

منبع : سایت میزان نیوز‏‏‏‏‏‏‏

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها