گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ایران در س

on .

گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان

در جمهوری اسلامی ایران

سال ۱۳۸۴

 

21 مارس 2005 الی 20 مارس 2006

 

 

       کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشـر در ایران

اردیبهشت 1385_ مای 2006

http://komite-adyan.blogfa.com

 [email protected]

 

 

مقدمـه :

 

              آنچه که پیش رو دارید گزینشی است ازمیان گزارشات نقض حقوق بشر که ماهیانه از سوی فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شـمالی منتشـر می گردد.

این گزینش در محدوده ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و موارد نقض آزادی عقیده پیروان ادیان ، مذاهب و گروه های اعتقادی مختلف در ایران می باشد.

از آن جائیکه انتخاب موارد نقض حقوق بشـر از میان رسانه های رسـمی و مورد تائید جمهوری اسلامی صورت گرفته ، این مجموعه تنها بازگوی بخش ناچیزی از رویدادهایی است که حقوق انسانی در خصوص عقیده و باورهای دینی مردم در آن توسـط حکومت نادیده انگاشـته شـده اسـت. 

برای اینکه ارتباط موضوعی برخی از موارد مندرج دراین گزارش با نقض حقوق پیروان ادیان، مذاهب و اعتقادات گوناگون هر چـه بیشـتر روشـن گردد توضیحات زیر باسـتحضـار میرسـد :

1 – اعطای تقـدس به یک نظام حکومتی و مسـئولین گرداننده آن ، خود بعنوان اصـلی ترین عامل نقض حقوق انسـانها است. چرا که این تقـدس بطور بدیهی تنها در قالب یک ایدئولوژی خاص تعریف شـده ، در نتیجـه نمیتواند مورد باور و تاییـد پیروان سـایر ادیان ، مذاهب و اعتقادات قرار گیرد. بدین ترتیـب هر گونه نقـد عملکرد نظام یا درخواسـت اعمال هر اصـلاحاتی در روشـهای حکومتی به مثابه مخالفت با یک پدیده قـدسـی و الهی تلقی شـده  و جرم محسـوب میشـود.

با مقدس شمردن نظام امکانات فوق که ازابتدایی ترین ابزارهای در دست یک جامعه برای پیشـبرد و تعالی امور دنیایی آن است، از ایشـان سلب میگردد. انواع برخوردهای قضـایی با دگر اندیشان به بهانه ارتکاب جرمهایی نظیرتوهین به نظام مقدس ، تبلیغ علیه نظام، توهین به خمینی وخامنه ای  و رفسنجانی و مصـباح یزدی  و .... از لحاظ تعداد دراین گزارش دارای رتبه اول میباشد.

2 – ایجاد حرمـت و برتـری  قانونی برای طـبقـه ای از انسـانهای متعـلق به یک ایدئولوژی خـاص ( بطور ویژه در ایران به روحانیون مسـلمان شـیعه 12 امامی اصولی ) آشکارا اعمال یک تبعیض نسـبت به تمامی کسـانی اسـت که بهر دلیلی اعتقادی به باورهای فوق ندارند.

 نمونه جرائمی مانند خدشه دار نمودن شان طلاب ، توهین به افرادی که حرمت شرعی دارند از این دسـت میباشـند. ضـمن اینکه برای مجریان قانون در برخوردها چنین حرمتـی بهیچ وجه برای افراد همتراز در سـایر ادیان و مذاهب و اعتقادات وجود ندارد.

3 – در نظر گرفتن مجازاتهای سنگین قانونی به عنوان ارتداد و ... برای افرادی که ضمن برخورداری ازبلوغ فکری تمایل به گزینش و اختیار کردن دین ، مذهب و ایدئولوژی خاص مغایر با دین رسـمی کشـور را داشـته و یا قصـد تبلیغ  آن اندیشـه خاص را دارند،  نقض صـریح ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشـر میباشـد.

4 – تعریف نوع ویژه ای ازمجازاتهای غیر انسـانی در برابر ارتکاب اعمالی خاص که صـرفا" اقتباسـی از متون یک ایدئولوژی میباشـد و درج آنها در مفاد قوانین اسـاسی یا جزائی و مدنی و ... عملا" موجب اعمال محدودیتهای اجتماعی و فردی برای پیروان سـایر ادیان ، مذاهب و مکاتب فکری بوده و در نتیجه نقض مواد بسـیاری از اعلامیه جهانی حقوق بشـر به حسـاب میآید. شـلاق و تازیانه ، سـنگسـار ، قطع اعضای بدن ، انواع قصـاص و اعـدام در برابر ارتکاب جرائمی مانند سرقت ، مشـروب خواری ، رقص یا روابط جنسـی و ...  نمونه ای از این موارد بشـمار میروند.

5 – در بسـیاری از موارد انسـانها در جامعه ایران در برابر ارتکاب اعمالی مورد مجازات قرار گرفته اند که در اصـالت مبنای آن تردیدهای اسـاسی وجود داشـته و صـرفا" تلقی انحصـاری قانونگزار از برخی باورهای سـنتی و ایدئولوژیک جامعه موجب تعریف آن بعنوان یک جرم بوده اسـت.

 پدیده حجاب ، روابط بین زن و مرد و نیز عفت عمومی شـاید از بهترین نمونه هایی باشنـد که در این رابطه میتوان به آن اشـاره نمود. از دو منظر این نمونه ها شـکل بارزی از نقض حقوق بشـر میباشـد :

اول آن که قالب تعریف این جرم بهیچ وجه دارای مرز مشـخصی نیسـت لذا در بسـیاری موارد کسانی هم که همسـو با باورهای طبقه قانونگزار میباشـند از گزند مجازات در امان نیسـتند.

دوم آن که طیف وسـیعی از انسـانها را یا از دایره فعالیتهای اجتماعی خارج میکند یا آنها را کاملا" محدود میسـازد.

آنچه که به اختصـارطی موارد فوق بیان شـد صـرفا" اشاره ای کوتاه  بوده تا ذهن مخاطب محترم را در مواجهه با آمار این گزارش بطور حدودی آماده سـازد و اعتقاد راسـخ وجود دارد که بررسـی کارشـناسی وسـیع و همه جانبه لازم اسـت تا بتوان به شـناخت کاملی از عوامل قانونی و یا عرفی رایج در جامعه ایران که موجبات خدشـه دار نمودن شـان انسـانی آحاد مردم را پدید آورده اند ، دسـت یافت .

 اما آنچه که به یقین از نظرتمامی کسـانی که با آگاهی روند حرکتهای اجتماعی جامعه ایران را دنبال میکنند دور نیسـت، عدم کارآیی و به تعبیر بهتر شکسـت کامل روش برخوردی ایدئولوژیک جمهوری اسـلامی در ایجاد تحولی مثبت و متعالی در جامعه ایران حتی در زمینه برقراری اخلاقیات مد نظر ایدئولوژی فوق اسـت ( اگرچه بر قصـد و نیت غایی آن نیز تردیدهای اساسی وجود دارد).

در پایان آرزومندی اعضای این کمیته را برای دستیابی به جامعه و حکومتی در ایران بیان میداریم که سـرنوشـت این دنیای انسـانها در آن به دسـتان شـایستگان سـپرده شـود و رسـتگاری اخروی تمامی انسـانها نیز به اختیار خود و خداوند باشـد و بس.

 

 

 

 

کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشـر در ایران

مای 2006 – آلمان             

 

 

 

 

خلاصـه آماری گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان

 

 

بخش اول :  آمار به تفکیک جرائم انتسـابی

 

الف ) انتشـار مطالب یا تصـاویر خلاف عفت عمومی    .................    5 مورد

ب )  تبلیـغ علیه نظـام مقـدس و توهین به مسـئولان نظـام  ..............   24 مورد

پ )  هتک حرمت روحانیت و شـأ ن طلاب        ........................    5 مورد

ت )  توهین به مقـدسـات        ...............................................    7 مورد

ث )  ارتـداد        ..............................................................    2 مورد

ج )  زنـا ، سـرقت ، شـرب خمـر ، رقص    ..............................   17 مورد

چ )  پوشـش نامناسـب و بدحجـابی    .......................................  1000 نفر

ح )  تبلیغات دینی و عقیدتی    ...............................................  13 مورد

 

بخش دوم : آمار به تفکیک احکام صـادره

 

الف )اعـدام                                           ........................        6 مورد

ب )  محکـوم به اعـدام                              ........................        2 مورد

پ )  قتـل مشـکوک                                 ........................        2 مورد

ت )  سـنگســار                                      ........................        1 مورد

ث )  قطـع دسـت و پا                               ........................        2 مورد

ج ) قصـاص                                         ........................        2 مورد

چ )  حبـس ( زنـدان )                              .......................        15 مورد

ح )  بازداشـت ( دسـتگیری )                      .......................      1126 نفر

خ ) توقیف اموال / جریمه نقـدی                   .......................        4 مورد

 د )  توقیف نشـریه و کتاب                        ........................        9 مورد

 ذ )  محاکمـه                                         ........................        8 مورد

 ر )  احضـار به دادگاه / بازجویی                ........................        6 مورد

 ز )  تعلیق فعالیت / محرومیت از مشاغـل      ........................        3 مورد

 ژ )  ممنـوع الخروج                               ........................        2 مورد

 س )  لغـو مراسـم / برهم زدن تجمعات          .......................        7 مورد

 ش )  شـلاق                                          .......................        3 مورد

 

 

گزارش ماهانه ( اسفند 1384 )

 

1 ـ مجتبی اعتماد مقدم مدیرمسئول نشریه توقیف شده « تپش » به اتهام انتشارمطالب خلاف واقع ، انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جهت محاکمه به دادگاه مطبوعات احضار شدند. ( ایلنا 3/12/84 )

 

2 ـ دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت برای الهام افروتن 21 ساله دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی و خبرنگار هفته نامه توقیف شده « تمدن هرمزگان » به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به خمینی قرار مجرمیت صادر کرد . پرونده­ وی به دادگاه انقلاب ارسال گردید.نامبرده پس از توقیف نشریه از پنجم بهمن در زندان بسر می برد.(زنان ایران 24/12/84)

 

3 ـ رضا مهرداد مدیر مسئول هفته نامه « خیام نامه » به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، ورود به عنف و خدشه دار نمودن شان طلاب با شکایت « حوزه علمیه خواهران نیشابور » در دادسرای نیشابور مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار وثیقه 3 میلیون تومانی آزاد شد. خبرنگاری که گزارشی با عنوان « دختران طلبه : ما اینجا راحتیم » را تهیه کرده بود پس از بازجویی با کفالت 1 میلیون تومانی آزاد گردید.( ایسنا 24/12/84 )

 

4 ـ حسین سعیدی­پورمدیرمسئول نشریه « سپاس » به علت چاپ مطالبی تحت عنوان « درخواست تغییر جنسیت 200 مرد ایرانی » و « خطر حراج دختران ایرانی در دوبی »  به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی ، با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( ایلنا 14 /12/84 )

 

5 ـ سیدعباس مداح مدیر مسئول هفته نامه « تلاش » به اتهام انتشار مطالب غیر واقع ،چاپ مطالب و عکس های خلاف عفت عمومی ، استفاده ابزاری از تصاویر زنان ، اشاعه فحشا و منکرات  با شکایت ستاد امربه معروف و نهی از منکر و مدعی العموم در شعبه 1083 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسینیان محاکمه شد. ( ایسنا 17 /12/84 )

 

6 ـ سید احمد نبوی مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده  « ندای اصلاحات » به اتهام تبلیغ علیه نظام ، افتراء به نهادهای دولتی ، چاپ مطالب غیر واقع و توهین به افرادی که حرمت شرعی دارند با شکایت مدعی العموم در شعبه 1083 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسینیان محاکمه شد. ( ایسنا 17 /12/84 )

7 ـ نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست به اتهام افتراء و توهین به علی لاریجانی رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و مقایسه وی با سعید امامی ، اهانت به مصباح یزدی و برخی دیگر از مسئولان نظام و دادگاه ویژه روحانیت بصورت غیابی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران محاکمه شد. (ایسنا 23/12/84 )

 

8 ـ نجمه اميد پرور وبلاگ نويس به اتهام توهين به محمد خاتمی رئيس جمهور سابق و تبليغ علیه نظام با شکايت اداره اطلاعات رفسنجان به پرداخت 150 هزار تومان جزای نقدی و توقيف اموال محکوم شد . وی در اسفند 83 به مدت 25 روز در بازداشت بود .(ايلنا 6/12/84 )

 

9 ـ فرید مدرسی وبلاگ نویس قم ، به اتهام توهین به خامنه ای و تبلیغ علیه نظام در شعبه اول دادگاه انقلاب قم به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. ( ادوار نیوز 16/12/84 )

 

10 ـ سعید پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده « بهار » به اتهام تبلیغ علیه نظام ، توهین به مسئولان رسمی کشور ، تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه حثیت و منافع جمهوری اسلامی ، توهین و تحقیر نسبت به جنس زن و انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم ، سازمان صدا و سیما ، اداره کل تربیت بدنی بروجرد و موسسه جامعه الزهرا در شعبه 1803 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان به پرداخت 8000 هزار تومان جزای نقدی و سه و نیم سال محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی محکوم گردید.( ایلنا 22/12/84)

 

11 ـ نورالدین رفایی جوان ، فعال سیاسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات در تاریخ سیزدهم بهمن توسط ماموران اداره اطلاعات بهشهر بازداشت شد. ماموران اطلاعات بسیاری از وسایل شخصی از جمله دفتر تلفن ، کامپیوتر و سی دی های او را ضبط کردند. چندی پیش گزینش سازمان صدا و سیما صلاحیت وی را پس از در خواست کار در صدا و سیما رد کرده بود . ( کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 5/12/84 )

 

12 ـ یک مرد 24 ساله به جرم تجاوز به عنف به حکم دادگاه انقلاب و با تائید دیوان عالی کشور در زندان مرکزی قزوین با حضور قاضی شعبه اجرای احکام ، رئیس زندان ، نمایندگان دادسرای انقلاب و پزشکی قانونی در زندان قزوین به دار آویخته شد. ( ایران 14/12/84 )

 

گزارش ماهانه ( بهمن 1384 )

 

13 ـ ماهنامه دانشجویی«نسیم شمال» به مدیر مسئولی محمدرضا قلمکار­که توسط دانشجویان  دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر می شد. با شکایت واحد قرآن نهاد رهبری و تشکلهای حکومتی توقیف گردید. ( نسیم شمال 28/11/84 )

 

14 ـ امیر اسحاقی ، نوید غلامی و محمدرضا رحیمی راد از اعضای انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد به اتهام تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحریم انتخابات در شعبه سوم دادگاه انقلاب یزد محاکمه شدند. (ایلنا9/11/84 )

 

15 ـ محمد رضا رحیمی راد عضو انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد در شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد به اتهام اهانت به خامنه ای به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم گردید. (ایسنا 17/11/84)

 

16 ـ فعالیتهای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه ، به اتهام توهین و اهانت به برخی نهادهای قانونی کشور با شکایت بسیج دانشجویی به حکم هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی این دانشگاه ، برای مدت 4 ماه ممنوع شد. این حکم به مدت یکسال به حالت تعلیق درآمد. ( ایسنا 22/11/84 )

17 ـ هفت نفر از دست اندرکاران نشریه  توقیف شده « تمدن هرمزگان » به مدیر مسئولی علی دیرباز نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی به اتهام توهین به مقدسات نظام جمهوری اسلامی دستگیر شدند. در آخرین شماره این نشریه با چاپ مقاله طنز آمیزی ، انقلاب اسلامی را به بیماری « ایدز » تشبیه کرده بود که از سال 1357 وارد ایران شده است. مدیر مسئول این نشریه خواستار اعدام نویسنده مقاله شد، وی با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شد.( فردا نیوز 9/11/84 )

 

18 ـ محسن درستکار عضو هیئت سیاست گذاری هفته نامه توقیف شده « تمدن هرمزگان » به اتهام توهین به ولایت پس از چند روز بازداشت به بند 350 زندان اوین منتقل گردید.( انجمن دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 21/11/84 )

 

19 ـ آرش سيگارچی 27 ساله سردبير روزنامه « گيلان امروز » به اتهام توهين به خامنه ای و فعاليت تبليغی عليه نظام در شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان گيلان به 3 سال حبس تعزيری محکوم و روانه زندان رشت شد . وی سال گذشته به مدت 2 ماه در بازداشت بود و با قرار وثيقه صد ميليون تومانی از زندان آزاد شده بود . ( ایران ما 6/11/84 )

 

20 ـ فشارهای مستقیم و غیر مستقیم حکومت بر گروههای مذهبی دگر اندیش در ماههای اخیر افزایش یافته است . تعطیلی نمازجمعه به امامت مصطفی طباطبایی درکرج ، ممنوع شدن جلسات تفسیرقرآن آقای شعار در تبریز ، تعطیلی نماز جمعه وجلسات تفسیر قرآن دکتر سید علی اصغر غروی در اصفهان از جمله نمونه هایی است که می توان نام برد. ( میزان نیوز 2/11/84 )

 

21 ـ حجت الاسلام غلامحسین قیصری از اعضای دفتر آیت الله منتظری و از مدرسین حوزه علمیه نجف آباد به اتهام ترویج سیاسی آیت الله منتظری در دادگاه  ویژه روحانیت اصفهان به 6 ماه حبس تعلیقی و پرداخت 200000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. ( ایلنا 14/11/84 )

 

22 ـ در شب عیدغدیر نیروهای امنیتی درقم با حمله به حسینیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی اقدام به ضرب و شتم دراویش نمودند و 115 نفر را بازداشت کردند. ابوالحسن بهرامی بر اثر ضرب و شتم شدید در بخش آی سی یو بیمارستان بستری شده و حالش وخیم گزارش شده است . (رادیو فردا 1/11/84)

 

23 ـ به گفته سرتیپ پاسدار عباس محتاج استاندار قم بر اثر حمله نیروهای امنیتی لباس شخصی و نیروی انتظامی به دراویش نعمت اللهی گنابادی در حسینیه شریعت 200 نفر مجروح و 1000 نفر بازداشت شدند. ( انتخاب 25/11/84 )

 

گزارش ماهانه ( دی 1384 )

 

24 ـ کتاب « فقر و فحشاء » نوشته مسعود ده نمکی به علت اعتراض برخی از علما بدستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف گردید. ماموران ارشاد با مراجعه به دفتر ناشر تمام نسخه های فیلم و زینک و کتابهای موجود را جمع آوری کردند. ( بازتاب 12/10/84 )

 

25 ـ جلسه تفسیر قرآن 400 نفره دکتر سید علی اصغر غروی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران ، در اصفهان و نصر آباد بدستور اداره اطلاعات تعطیل شد. نماز جمعه نامبرده حدود چهار ماه قبل بدستور اداره اطلاعات تعطیل گردید.( ایلنا 3/10/84 )

 

26 ـ حجت اسلام عبدالعزیز عظیمی قدیم به اتهام تخلف از حکم دادگاه ، فعالیت به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام و هتک حیثیت روحانیت در دادگاه روحانیت تبریز به ریاست قاضی اسماعیلی به 15 ماه حبس تعزیری ، ده سال محرومیت از پوشیدن لباس روحانیت ، پنج سال ممنوعیت خروج از کشور و پنج سال منع اقامت در استانهای زنجان ، اردبیل ، آذربایجان غربی و شرقی محکوم گردید.(کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 13/10/84 )

 

گزارش ماهانه ( آذر 1384 )

 

27 ـ حکم دو سال حبس تعزیری مجتبی سمیعی نژاد وبلاگ نویس زندانی به اتهام توهین به خامنه ای در شعبه هفت هیئت تشخیص دیوان عالی کشور تائید شد.(ادوار نیوز 21/9 /84 )

 

28 ـ یک ترکمن ایرانی بنام قربان دردی تورانی 50 ساله که یازده سال پیش به مسیحیت روی آورده بود و در سالهای اخیر به شبانی پروتستان های این شهر برگزیده شده بود ، به شکل فجیعی به قتل رسید. برخی از هم پیمانان شبان به قتل رسیده به سایت­ها ی مسیحی گفته اند در روزهای قبل و بعد از قتل قربان توری ، از سوی نهادهای امنیتی احضار شده بودند. یکی از این افراد که مورد بازجویی قرار گرفته است ، می افزاید : مامورین امنیتی به من هشدار دادند اگر دست از فعالیتهای مذهبی برندارند به سرنوشت قربان توری دچار خواهند شد. لازم به یاد آوری است که پیش از این کشیش مهدی دیباج ، کشیش هاپیک هوسپیان مهر ، کشیش طاطهوس­ میکائیلیان، کشیش محمدباقر یوسفی و حسین شاه جمالی به جرم مسیحی بودن  و مسیحی شدن در سالهای 73 و 1374 توسط ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. (رادیو فردا  و آفتاب 14 و 17/9/84)

 

29 ـ به گفته خانم دیان علایی نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل ، ذبیح الله محرمی 59 ساله که به علت بهایی بودن از 10 سال پیش در زندان یزد بسر می­برد روز پنج شنبه 24 آذر به شیوه مشکوکی در زندان یزد درگذشت. مهرامی از سال 1995 دستگیر و به اعدام محکوم شد ولی تحت فشار افکار عمومی جهانی محکومیت وی به ابد تقلیل یافت . در ضمن در کمتر از یکسال 59 بهایی بدون هیچ دلیلی دستگیر و زندانی شده اند.( شهروند 29/9/84 )

 

30 ـ دست راست و پای چپ عادل « ع » به اتهام سرقت مسلحانه ، به حکم دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر و با تائید شعبه 32 دیوان عالی کشور در زندان کارون اهواز قطع گردید.(ایسنا 6/9/84 )

 

31 ـ فردین به جرم سرقت براساس قانون مجازات اسلامی در شعبه 156 دادگاه جزایی تهران به قطع دست محکوم گردید. ( شرق 10/9/84 )

 

گزارش ماهانه ( آبان 1384 )

 

32 ـ مجوز سخنرانی حسن یوسفی اشکوری و حبیب الله پیمان در دانشگاه امیر کبیر توسط هیئت نظارت دانشگاه لغو گردید. بر اساس اطلاعیه صادره از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر مسئول نمایندگی نهاد رهبری که خود را تنها مرجع رسمی ترویج و تبلیغ دین در دانشگاه می داند با فشار بر رئیس دانشگاه باعث­ لغو این مراسم شده است.(ایلنا 3/8/84)

 

33 ـ مراسم سخنرانی احمد قابل پژوهشگر دینی در شب بیست و سوم ماه رمضان در حسینه ارشاد تحت عنوان « حق محوری » بدستور وزارت اطلاعات لغو گردید. ( رویداد 6/8/84 )

 

34ـ کورش نیکنام نماینده زرتشتیان در مجلس هفتم به اتهام نشر اکاذیب،افتراء ،توهین و انتشار مطالب خلاف واقع در دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. (ایلنا 17/8/84 )

35 ـ احمد نورزیان 22 ساله به جرم چند فقره زنای به عنف به حکم شعبه 32 دیوان عالی کشور و با تنفیذ رئیس قوه قضائیه پس از تحمل 74 ضربه شلاق در میدان خزر ساری در ملاء عام به دار آویخته شد. ( کیهان 17/8/84 )

 

گزارش ماهانه ( مهر 1384 )

 

36 ـ شورای انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ، سیاستهای عرضه و نمایش فیلمهای سینمایی و مواد سمعی و بصری را تصویب کرد. بر اساس این سیاستها توزیع و نمایش فیلمهایی که به تبلیغ مکاتبی همچون « سکولاریسم » ، « لیبرالیسم » ، «نیهلیسم » یا « فمنیسم » می پردازد و فرهنگ های اصیل جوامع شرقی (دینی ) را تخریب و تحقیر می کنند و فیلمهایی که به تلویح و یا تصریح ، حاکمیت دین در زندگی دنیوی را نفی کرده و نظامهای غیر دینی را برتر از نظامهای دینی معرفی می کنند ممنوع اعلام شده است. این سیاستها شامل تمام فعالیتهای مربوط به ترویج و نمایش فیلمهای سینمایی و آثار سمعی و بصری خارجی خواهد بود که از طریق سینماها ، فرهنگسراها ، تالارهای نمایش عمومی ، شبکه های قانونی توزیع نوارهای ویدئویی و لوح های فشرده صوتی و تصویری « ویدئو سی دی » و « دی وی دی » یا شبکه های تلوزیونی سراسری ، استانی یا محلی که به نمایش در می آیند . صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول اجرای مفاد این مصوبه خواهند بود. ( ایلنا 27/7/84 )

 

37 ـ مهدی قاسمیان و علی عطایی که به اتهام شرکت در نماز جمعه غیر قانونی به امامت سید مصطفی حسینی طباطبایی در مرداد ماه بازداشت و به زندان کرج منقل شده بودند با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. ( ایلنا 1/7/84 )

 

گزارش ماهانه ( شهریور 1384 )

 

38 ـ احمد قابل محقق و پژوهشگر دینی  ممنوع الخروج اعلام شد. وی قصد عزیمت به کشور تاجیکستان را داشت که در مرز سرخس توسط ماموران توقیف وبه داخل کشور هدایت شد. ( ایلنا 27/6/84 )

 

39 ـ دکتر قاسم شعله سعدی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به علت نوشتن یک نامه سرگشاده خطاب به ولی فقیه در اسفند 1381 به اتهام توهین به خامنه ای ، اقدام علیه امنیت ملی و نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. وی قبلا به خاطر نوشتن نامه ذکر شده به مدت 36 روز در زندان اوین در بازداشت بود و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.( ایلنا 2/6/84 )

 

گزارش ماهانه ( مرداد 1384 )

 

40 ـ سید مصطفی حسینی طبا طبایی محقق و پژوهشگر دینی به همراه فرهاد بهبهانی و 30 نفر دیگر به جرم  برگزاری نماز جمعه در منازل مختلف و بصورت سیار در کرج دستگیر شدند.11 نفر از خانمهای بازداشت شده توسط مامورین اداره مفاسد دستگیر و به دادسرای کرج منتقل شدند.7نفر از افراد دستگیر شده پس از گذشت 15 روز از زندان آزاد نشده اند.(ایلنا 15/5/84 )

 

41 ـ مسعود رهبری ، حسن عبدالله پور و عباس کوشا از وبلاگ نویسان بازداشت شده قم به اتهام توهین به خمینی و خامنه ای از طریق در اختیار داشتن یک CD در شعبه اول دادگاه انقلاب قم محاکمه شدند. (ایسنا 14/ 5/ 84 )

42 ـ محمد سیف زاده وکیل مدافع  مجتبی سمیعی نژاد وبلاگ نویس زندانی اعلام کرد: با توجه به اینکه اتهام ارتداد سمیعی نژاد منتفی شده ، دادگاه حکم برائت وی در مورد سب النبی را نیز صادر کرده و دادگاه انقلاب نیز ، وی را از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه کرده است . دادسرای ناحیه 21 تهران از آزادی نامبرده خودداری می کند و قرار وثیقه 80 میلیون تومانی می خواهد که خانواده وی نتوانند او را آزاد کننداین وبلاگ نویس جوان از شهریور ماه سال گذشته در زندان بسر می برد. ( ایلنا 21/4/84 )

 

 

 

گزارش ماهانه ( تیر 1384 )

 

43 ـ نشریه دانشجویی « کویر » به مدیر مسئولی مهدی مکارمی ، ارگان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهر کرد به اتهام توهین به مقدسات بدستور هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه توقیف گردید. ( ایلنا 15/4/84 )

 

44 ـ فرید مدرسی و عبدالله حسن پور وبلاگ نویس به اتهام توهین به مقامات در شعبه 115 دادگاه کیفری قم ، هرکدام به 91 روز حبس تعزیری محکوم شدند. ( ایلنا 1/4/84 )

 

45 ـ براساس اطلاعیه صادره از سوی سازمان عفو بین الملل وحید 28 ساله ، 12 سال پیش با پاشیدن اسید بر روی یک جوان که منجر به کوری وی شده است ، به حکم دادگاه عالی ایران چشم وحید باید با یک عمل جراحی از حدقه خارج شود. ( وبلاگ ساحل 9/4/84 )

 

46 ـ دو جوان بنامهای محمود عسکری فرزند عبدالکاظم و ع ـ م  فرزند مطیر به جرم سرقت ، اخلال در نظم عمومی ، شرب خمر و لواط به حکم شعبه 133 دادگاه کیفری مشهد و با تائید شعبه 41 دیوانعالی کشور ، پس ازتحمل 228 ضربه شلاق در میدان عدالت مشهد در ملاء عام بدار آویخته شدند. روح الله رزاز زاده وکیل مدافع محمود عسکری گفت : موکلش کمتر از 18 سال داشته است همچنین به نوشته انجمن حمایت از حقوق کودکان هر دو متهم زمان وقوع جرم زیر 18 سال بوده اند. ( ایسنا 28/4/84 )

 

گزارش ماهانه ( خرداد 1384 )

 

47 ـ عمران پراندخت و علیرضا مرادی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به اتهام اهانت به خامنه ای و اقدام علیه امنیت ملی در شعبه 11 دادگاه تجدید نظر به ترتیب به 10 ماه و 5 ماه حبس تعزیری و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.( ایلنا8/3/84 )

 

48 ـ جلال اقوامی عضو تحریریه هفته نامه توقیف شده « پیام مردم کردستان » به اتهام نشر مطالب الحادی و تبلیغ برای  احزاب و گروههای مخالف جمهوری اسلامی بطور غیابی در شعبه اول دادگاه عمومی سنندج محاکمه شد. ( ایلنا 3/3/84 )

 

49 ـ محمد دادستان مدیر مسئول نشریه « فیضیه » به علت حمایت از اطلاعیه جمعی از طلاب و فضلای علمیه قم در نقد عملکرد هاشمی رفسنجانی به اتهام نشراکاذیب و هتک حرمت روحانیت بدستور دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت شد. ( سیاست روز 12/3/84 )

 

50 ـ عباس کوشا عضو شورای مرکزی شاخه جوانان حزب مشارکت به اتهام توهین به مقدسات به شعبه اول دادگاه انقلاب قم احضار شد.( ایلنا 22/3/84 )

 

51 ـ به گفته سرهنگ عظيم حسينی مدير کل مبارزه با مفاسد اجتماعی نيروی انتظامی يک هزار زن در سال گذشته در سطح تهران ، به اتهام پوشش نامناسب با هماهنگی دستگاه قضايی توسط نيروی انتظامی دستگير شدند . ( ايران 9/3/84 )

52 ـ سه نفر به اتهام سرقت احشام در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محکوم به اعدام شدند. همچنین دو نفر با همین اتهام به قطع انگشتان دست راست و پای چپ محکوم شدند.(ایران 16/3/84 )

 

53 ـ دادستان همدان با صدور کیفر خواستی برای مرتضی دانشجوی دانشگاه بوعلی سینای همدان به جرم نابینا کردن سپیده دانشجوی همین دانشگاه تقاضای قصاص چشم کرده است. ( فارس 16/3/84 )

 

54 ـ پرویز 48 ساله به جرم تجاوز به یک دختر دانشجو در شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران محکوم به اعدام شد. ( اعتماد 3/3/84 )

 

55 ـ حسین 24 ساله به جرم تجاوز به عنف در قزوین محکوم به اعدام شد. ( ایران 26/3/84 )

 

56 ـ رحمت الله قنبرزهی گرگيج 20 ساله به جرم تجاوز به یک دختر دانشجو به حکم شعبه 9 دادگاه عمومی زاهدان و با تائید دیوانعالی کشور در مقابل ترمینال مسافربری زاهدان پس از تحمل 50 ضربه شلاق در ملاء عام به دار آویخته شد. ( اعتماد 2/3/84 )

 

گزارش ماهانه ( اردیبهشت 1384 )

 

57 ـ بهروز خالقی ، علیرضا فرخ نیا ، عماد بهاور ، نوید غلامی و آزاد ضیاء از اعضای انجمن دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد ، به اتهام توهین به خامنه ای، خاتمی و مسئولان نظام در شعبه 2 دادگاه انقلاب یزد به 3 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. ( ايلنا 4/2/84 )

 

 58 ـ بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه از نشریه دانشجویی « عبور » به اتهام تبلیغ علیه نظام ، اهانت به اسلام ، اهانت به روحانيت و اهانت به بسیج دانشجویی نزد کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی شکایت کرد . ( ايلنا 4/2/84 ) 

 

59 ـ آرش سیگارچی روزنامه نگار و سردبیر سابق روزنامه « گیلان امروز » در دادگاه عمومی رشت مورد بازجویی قرار گرفت . قاضی دادگاه هیچ یک از وکلای وی یعنی شیرین عبادی ، محمد سیف زاده و پرویز جهانگیرراد را برای وکالت نپذیرفت. رئیس دادگاه مدعی است چون پرونده در مرحله تحقیق قرار دارد نیازی به وکیل نیست . این روزنامه نگار سال گذشته به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا ، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ، تشویش اذهان عمومی و توهین به خامنه ای در دادگاه انقلاب رشت به 14 سال زندان محکوم گردید و پس از مدتی با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد . ( ایلنا 20/2/84 )

 

60 ـ هشت هنرپیشه زن و سه هنرپیشه مرد به جرم رقص و مصرف مشروبات الکلی ، در دادسرای جنایی تهران مورد بازجویی قرار گرفنتد. ( اعتماد 21/2/84 )

 

61 ـ سخنرانی دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی در نمایشگاه مطبوعات به تشنج کشیده شد. علت تشنج افشاگریهای دکتر یزدی در باره نامه جعلی منسوب به خمینی درمورد ممنوعیت فعالیت نهضت آزادی و درخواست تعطیلی شورای نگهبان بود.( بازتاب 21/2/84 )

 

62 ـ به گفته علیرضا مردان پور مسئول انتشارت حکایت قلم ،کتاب « شیعه در تاریخ ایران » نوشته سید رضا نیازمند در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توسط ماموران حراست توقیف وجمع آوری شد. ( ايسنا 23/2/84 )

 

63 ـ حمید پورمند به اتهام « ارتداد » از زندان اوین جهت محاکمه توسط دادگاه انقلاب بوشهر تحت الحفظ به آن شهر منتقل گردید. وی به جرم فعالیتهای مذهبی از سوی دادسرای نظامی تهران به 3 سال زندان محکوم شده و در بند 350 زندان اوین در حال سپری کردن ایام محکومیت خود می باشد. ( کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی  26/2/84 )

64 ـ به گفته سید مرتضی نبوی فرمانده مرکز اجرايی امر به معروف و نهی ازمنکر سپاه پاسداران شهرستان اسلام شهر طی دو ماه اخیر 125 نفر به اتهام داشتن رابطه نامشروع ، استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی توسط مامورین دستگیر و به محاکم قضايی تحویل داده شدند. ( ايسنا 21/2/84 )

 

65 ـ قلی پور مسئول حزب الله آذربايجان غربی با تسليم درخواستی به رئيس دادگستری آذربايجان غربی از وی خواسته تا در مقام مدعی العموم نسبت به آنچه توهين عليه مقدسات و مقامات ، نامبرده است ،  عليه محمد رضا خاتمی و سعيد پور حيدر  خبرنگار هفته نامه " فردا ما " چاپ  اروميه اعلام جرم نمايد .( ايسنا   31/2/84 )

 

66 ـ زنی بنام فاطمه 24 ساله به جرم معاونت در قتل محمود و رابطه نامشروع در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی محکوم به سنگسار شد. ( اقبال 28/2/84 )

 

گزارش ماهانه ( فروردین 1384 )

 

67 ـ کاوه پور عبدالرحيم  دانشجوی معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ، به اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به خامنه ای در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به يکسال زندان و 300000 تومان جريمه نقدی محکوم شد. وی سال گذشته توسط وزارت اطلاعات دستگير و مدتها در سلول انفرادی بند 209 زندان اوين بسر برد و با قرار وثيقه از زندان آزاد شد.( کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي 17/1/84 )

 

68 ـ سعيد نعيمي و علي اصغر ذوالقدر  از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان به علت برگزاری برنامه ای در سال 1380 تحت عنوان  « نقد عملکرد نهادهای زير نظر رهبری » به اتهام توهين به رهبری در دادگاه زنجان  به 3 ماه حبس تعليقي محکوم شدند. ( ايسنا 31/1/84 )

 

69 ـ ماهنامه ادبي « کارنامه » به مدير مسئولي نگار اسکندر فر به اتهام درج مطالب خلاف عفت عمومي بدستور هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد توقيف گرديد. ( ايسنا 17/1/84 )

 

70 ـ سه تن از متهمان پرونده « جشنواره تئاتر ايران زمين» به اتهام مشارکت در فراهم کردن موجبات فساد و فحشاء با استناد به قانون مجازات اسلامی، در شعبه 112 دادگاه جزائی اهواز به سه سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت از اشتغال در مشاغل فرهنگی محکوم شدند. (ايسنا 17/1/84 )

 

71 ـ گروه فشار حکومتي مراسم سخنراني مصطفي تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را در شهرستان اهر به علت انتقاد از تفکرات مصباح يزدی برهم زدند. ( تبريز نيوز 26/1/84 )

 

72 ـ مأموران مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروی انتظامي استان خراسان رضوی 20 مرد و 15 زن شرکت کننده در يک پارتي را دستگير کردند. ( ايران 25/1/84 )

 

73 ـ دو پسر جوان 18 و 22 ساله به اتهام تجاوز به يک پير زن 70ساله ، در شعبه 101 دادگاه عمومی و جزائی کرمان به رياست قاضی اميری تبار محکوم به اعدام در ملاء عام شدند . ( ايران 22/1/84)

 

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها