لیدر (Leader)

on .

یک رهبر می‌تواند مردم را متحد کند یا آنها را تقسیم کند. نتیجه به جهت او بستگی دارد.leader rahbar 96کاری از: مهدی امینی

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها