چراغ روشن

on .

چراغ‌های پرنورتر زودتر می‌سوزند (The brightest light burns out out the fastest) 

cheraghe roshan 96           by: Viacheslav Kazanevskyi

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها