روانشناسی هوچیگران بچه !!!

on .

bache

اطبائی که درمسائل روحی تجسس کرده اند درمتن یا حواشی کتب مختلفه درخصوص بعضی حالات روانی بچه های تُخْس ونُنُرنوشته اند که اگربه آنچه می کنند توجه نکنید حتی حاضرند که بلانصبت بلانصبت به زوردرخویش ادراربزرگ وکوچک کنند تا مورد توجهات خاص وعام قرارگیرند حتی استغفرالله کلامی تند و زننده(همان فحش بی ادبانه)ایشان را ارضاءٕ می کند و به آرامش می کشد واگرخیّری نیامد که چنین کند این کودکان عمل زشت خود را تکرار کرده به عادت ماهانه!!وروزانه کشیده می شود و گاهی نیزدائمی می شود و پناه برخدا گاهی نیزبه نجاست خواری می افتند و شما تصورکنید درادامه چنین وضعی چه می شود؟

هرچه فکر می کنیم این کودکان چیزی کم ندارند.حساب بانکی درداخل وخارج ماشاالله،عنوان وپست ومنصب وقدرت بارک الله،دلبران ۱۴ و۱۸ ساله!!بسیاری منازل مجلل همچون بهشت برین ووووو..

اما بااین همه درگذرزمان چشمان خلایق براینها عادت کرده است!!وکمبود توجهات عوام اینان رابرآن میدارد که هرازچندی قش قرقی بپا کنند تا کمبود آنها که همانا استغفرالله ناسزاگویی مظلومان است روح این کودکان بزرگ جثه را آرام نماید،به همین دلیل علمی وروانی مدتهاست که هر از چندی صوفیان را آزارمی دهند تا آتش نفسشان آرام گیرد،البته قرص های آرام بخش این جماعت (نه درکلام صوفیان) که از دهان مردم بیرون می آید بدترازهرچیزآن است که این تُخس کودکان بعلت واگیربودن بیماریشان دیگران را نیزمبتلا نموده ونه تنها مشکلات سیاسی برای دولت مردان ایجاد می کنند بلکه مشکلات فرهنگی نیزایجاد کرده اند زیرا بعلت تبلیغات مسموم این گروه درطول زمان حالات روانی ایشان رواج گرفته وافعال اینان مدروز برای دوستانشان شده است.بهتراست دلسوزان نظام باهمکاری اطباء حازق بصورت ریشه ای با این بیماری برخورد نموده وکژدارومریض ازکناراین معظل نگذرند و محلی را برای تجمع اینان درنظربگیرند که درغیر این صورت بهداشت جامع به خطرمی افتد.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها