شب جمعه ٣-۱۲-۹۶ (بخش‌هایی از فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در محل دولتسرا)

on .

Hhdnat majzoobaalishah 96 dolatsara1


مجذوبان نور فرمايشات قطب دراویش نعمت‌اللهی گنابادی حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه مجلس شب جمعه ٣-۱۲-۹۶(بخش هایی از بیانات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه در محل دولتسرا )

مدت‌زمان: ۱۱ دقیقه

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها