مجلس صبح یکشنبه ١۶-۰١- ٩۴ (خوردن گوشت - گذشت از دیگری - شهادت حضرت حمزه و بخشیدن هنده و وحش) - خانم‌ها

on .

93 01 7 Dr Nour Ali Tabandeh Majzoub Alishah 3

مدت‌زمان: ۲۰ دقیقه

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها