محاكم مي‌توانند آراي قطعي كميسيون موضوع ماده 77 قانون ش

on .

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور:  
محاكم مي‌توانند آراي قطعي كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري‌ها را رسيدگي كنند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران  
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

بر اساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، محاكم مي‌توانند آراي قطعي كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري‌ها را رسيدگي كنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص مرجع رسيدگي كننده به شكايت از تصميمات كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري‌ها آراي مختلفي صادر شده است بدين شرح كه در يكي از موارد شركت دخانيات ايران دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران و و كميسيون ماده 77 شهرداري به خواسته صدور چك به ابطال راي كميسيون مربوط به شعبه دادگاه عمومي شهرستان ارسال مي‌كند كه شعبه مذكور پس از رسيدگي با بيان اين كه قانونگذار آراي قطعي صادره از مراجع غير دادگستري از جمله كميسيون ماده 77 شهرداري را طبق قانون ديوان عدالت اداري فقط در اين ديوان قابل طرح دانسته و با توجه به اين‌كه نصي داير بر رسيدگي در دادگاه‌هاي عمومي به آراي قطعي مراجع مذكور وجود ندارد دعوا را غير قابل استماع تشخيص داده و قرار رد آن را صادر كرده است.

به دنبال تجديدنظر خواهي شركت دخانيات، پرونده به شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌شود و اين شعبه نيز با اين استدلال كه در ماده 77 قانون شهرداري‌ها، آراي كميسيون مذكور قطعي و لازم الاجرا دانسته شده در نتيجه دادنامه بدوي را تاييد مي‌كند.

اما در مورد ديگر شركت دخانيات دادخواستي به طرفيت شهرداري منطقه 16 تهران و كميسيون ماده 77 قانون شهرداري منطقه مربوطه به خواسته ابطال راي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري تقديم دادگاه مي‌كند و شعبه دادگاه عمومي تهران با وارد دانستن دعوا، با استناد به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول ماليات‌هاي مستقيم و... حكم به ابطال راي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري صادر مي‌كند كه پس از تجديد نظرخواهي پرونده به شعبه 35 دادگاه تجديدنظر ارجاع مي‌شود شعبه مذكور نيز پس از رسيدگي با رد اعتراض شهرداري، راي دادگاه بدوي را تاييد مي‌كند.

پس از طرح پرونده وحدت رويه در هيات عمومي ديوان عالي كشور، اكثريت قضات ديوان عالي كشور پس از بحث و بررسي سرانجام راي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران را تاييد كردند.

کد خبر: 8604-13564

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها