هدف اصلي طرح ارتقاي حقوق بشر ، تقويت فرهنگ حقوق بشر است

on .

نسرين مصفا مدير ملي طرح ارتقاي حقوق بشر

مدير ملي طرح ارتقاي حقوق بشر به بيان اهداف طرح ظرفيت سازي براي ارتقاي حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت پرداخت و گفت: بايد قدمها را محكم ولي آرام آرام بدون به چالش كشيدن ارزشهاي اساسي برداشت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، نسرين مصفا در جلسهاي كه به منظور آشنايي كانونهاي وكلاي شهرستانها با طرح ارتقاي حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت گفت: طرح ظرفيت سازي ملي براي ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت يك طرح گروهي و گسترده است كه در چارچوب برنامه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران با برنامه UNDP درحال انجام است.

وي با بيان اينكه اين طرح بخشي از طرح جامع همكاري دولت ايران با برنامه عمران ملل متحد است افزود: دو طرح ديگر طرح جامع، تقويت جامعه مدني و تمركززدايي و زمامداري مطلوب است كه فعلا تنها طرح حقوق بشر مطرح است و سند طرح كه درحال حاضر درسايت طرح به آدرس undpcphr.ir است حاصل كار جمعي است.

رييس مركز مطالعات حقوق بشر اضافه كرد: در نهايت سند در شهريور ۱۳۸۴ امضا شد. از بهمن ۸۴ فعاليت عملي شروع شد. ظرفيتسازي ملي براي حقوق بشر هدف طرح است كه درجستوجوي همكاري نهادهاي فعال حقوق بشر و سازگاري و تطبيق قوانين داخلي و همسويي با اسناد بينالمللي حقوق بشر، نفي هر گونه خشونت و ارتقاي حقوق بشر درسطح جامعه با تاكيد بر تقويت فرهنگ عمومي در سطح بشر است.

مصفا مجريان اين طرح را دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه مفيد قم، كانون وكلا، كميسيون حقوق بشر اسلامي، انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، سازمان دفاع از قربانيان خشونت و معاونت آموزش قوه قضاييه برشمرد و ادامه داد: اين مجريان بايد كار گروهي انجام دهند. دانشگاه تهران به دليل سابقه قبلي همكاري كه داشت به عنوان مجري هدايت گر انتخاب شد. اساس كار بر گروهي انجام شدن فعاليتهاست.

وي ادامه داد: تاكيد فعاليتها قبلي UNDP بيشتر در تهران متمركز بود از زماني كه طرح را آغاز كرديم، مراحل اوليه تشكيل هياتهاي مجري طرح بوده، حقوق بشر از مسايل حساس جامعه است. بايد قدمها را محكم ولي آرام آرام بدون به چالش كشيدن ارزشهاي اساسي برداشت. حقوق بشر خودش موضوع سياسي نيست ولي حتي در سطح بينالمللي به عنوان يك موضوع سياسي به آن نگاه مي كنند. ايران هم از اين امر مستثني نيست.

مدير طرح ارتقاي حقوق بشر، اين طرح را تجربه منحصر به فردي دانست و گفت: اين طرح مجموعه دانشگاهي، دولتي و غيردولتي را گردهم ميآورد. نهادها داراي ظرفيتها، تواناييها و اهداف مختلف هستند. چالشهايي هم در كنار آن هست كه خوشبختانه به عنوان چالشهاي اساسي مطرح نشده است.

وي درباره فعاليتهاي طرح توضيح داد: عمده فعاليتهاي طرح در زمينه آموزش در قالب كارگاههاي آموزشي و راهاندازي دوره دكتراي حقوق بشر، كارگاههاي آموزشي براي مربيان حقوق بشر و انجام سمينارهاي آموزشي است. دانشگاههاي مختلف كارگاههاي حقوق بشر درزمينههاي مختلف برگزار كردند. كميسيون حقوق بشر اسلامي كارگاههاي متعددي دربرخي شهرستانها برگزار كردند.

مصفا با بيان اينكه معاونت قوه قضاييه نيز فعاليتهايش را از طريق تدوين بروشورها اجرا كرده است، به راه اندازي كلينيكهاي حقوقي اشاره كرد و گفت: اين كار نيازمند زمان مشخصي است. يكي ديگر از فعاليتهاي طرح، انجام كارهاي پژوهشي است تا بتواند به گسترش ادبيات حقوق بشر در سطح جامعه كمك كند. حقوق بشر سالها قبل يك مقوله محدود بود امروزه كتب فارسي بيشتري به چاپ رسيده است.

وي خاطر نشان كرد: براي جلوگيري از موازي كاري و باطل كاري سعي شد كارپژوهشي در اين زمينه انجام شود كه چه كارهايي تاكنون صورت گرفته است. همچنين حمايت از فعاليتهاي دانشجويي حقوق بشر از جمله كارهايي بوده كه سعي شده از وجود و پتانسيل دانشگاه استفاده شود.

وي با اشاره به برگزاري روز جهاني حقوق بشر در ۱۹ آذر ماه افزود: يكي ديگر از فعاليتها حمايت از مدافعان حقوق بشر است. طرح عنوان ظرفيتسازي ملي را دارد انشاءالله بتوانيم يك برنامه ملي براي آموزش حقوق بشر تدوين كنيم كه اين كار ساده نيست و نياز به تعاملات با حكومت دارد. وزارات امور خارجه حمايتهاي لازم را به عمل آورد.

مصفا با بيان اينكه بودجه طرح براي ۵ سال ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار است اظهار داشت: ميبينيم بودجه خيلي بالايي ندارد كه آن هم به تساوي تقسيم نميشود بلكه به نسبت حجم كاري كه انجام ميدهند تقسيم ميشود. به هر حال همكاري بينلمللي ارزشمند است زيرا تبادل انديشه و حمايتهايي صورت ميگيرد كه اميدواريم در نهايت به تقويت حقوق بشر در جامعه كمك كنيم.

مصفا در پاسخ به سوال رييسي - عضو هيات مديره كانون وكلاي فارس- درباره زمان و خروجي محسوس طرح گفت: زمان اجراي طرح از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ قرار بود انجام شود اما هم تدوين و هم امضاي سند طول كشيد كه ممكن است تا ۲۰۱۰ به طول انجامد. هدف اصلي طرح تشخيص نقض حقوق بشر نيست. طرح بيشتر بر مبناي اقدامات پژوهشي ميخواهد به آموزش حقوق بشر كمك كند. هدف اصلي تقويت فرهنگ حقوق بشر است.

مصفا در پاسخ به سوال اوليپور از كانون خوزستان و لرستان درخصوص نحوه ارتباط مستقيم افراد با سازمانها و نهادهاي اجرايي و گسترش طرح در شهرستانها گفت: نهادهاي عنوان شده تنها مجري اين طرح هستند. كلينيك حقوق شهيد بهشتي به مردم خدمات ميدهد و معاونت آموزش قوه قضاييه نيز بروشورها را به شهرستانها ميفرستد البته طرحها محدوديت خودش را دارد.

در ادامه نماينده كانون وكلاي كردستان خاطر نشان كرد كه اين بروشورها در سنندج توزيع نشدهاند و نماينده كانون فارس نيز اين مساله را درباره شيراز تاييد كرد.

نماينده كانون وكلاي آذربايجان شرقي سوال كرد: شما گفتيد ديدهباني حقوق بشر منظور اين طرح نيست و جنس اين طرح آموزشي و ترويجي است درحاليكه صحبتي از آموزش و پرورش صورت نگرفت؟

مصفا پاسخ داد: قرار است با توجه به تجارب طرح برنامه ملي آموزش حقوق بشر را تدوين كنند. سازمان برنامهريزي و تدوين كتب درسي فعاليتهايي كردند و پيشنهاداتي دادند اما كار دارد به كندي صورت ميگيرد. حتي قرار بود كه كارگردانان مورد آموزش قرار بگيرند كه اين مسايل در قالب برنامه ملي هست ولي در اين طرح پيش بيني نشده است. اساس بيشترين تاكيد بر آموزش بشر گذاشته ميشود اما اين آموزش هم بايد برنامهاش تدوين شود. رعايت حقوق بشر يك فرايند است.

توران شهرياري - عضو كميسوين حقوق بشر و عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري - نيز ابراز عقيده كرد: اين قدم موثري است. براي رعايت حقوق بشر بايد فرهنگ جامعه بالا رود و بايد همكاري بين دولت و تمام ارگانها باشد.

نماينده كانون كردستان نيز پيشنهاد داد: راهكارهايي كه هر كانون ميتواند كمك كند بحث شود.

مصفا خاطر نشان كرد: بايد اين باور ايجاد شود كه حقوق بشر بيگانه نيست چيزي است كه در درون فرهنگ ما وجود داشته است. حقوق بشر از خانه شروع ميشود يعني رعايت حقوق بشر را بايد از خانه شروع كرد.

دكتر رهايي نيز نماينده دانشگاه مفيد قم دراين جلسه گفت: اگر طرح موفق شود ۸ مجري را به هم نزديك كند، خود دستاورد مهمي است. وكلا به عنوان پاسداران حقوق بشر شناخته ميشوند اما در كشور اين جنبه از كانون مورد توجه قرار نگرفته است. وكلا به همت شخصي كار كردند ولي كانون وكلا به عنوان يك مجموعه بايد به عنوان نماد حقوق بشر شناخته شوند.

همچنين يكي از نمايندگان انجمن تاريخ و ميراث فرهنگي در كرج اظهار داشت: ما مجوزي در شهر كرج داريم. در حال نصب كردن كيوسكهاي فناوري اطلاعات هستيم كه مشاورههاي حقوقي انجام دهند.

رييسي، عضو هيات مديرهي كانون وكلاي فارس درباره فعاليتهاي كانون فارس در زمينه حقوق بشر گفت: اعلام آمادگي كامل براي همكاري با طرح مطرح ميكنم. وكلاي دادگستري فارس در سال ۸۲ كميسيون حقوق بشر را تاسيس كردند دركنار جوامع مدني در استانها اغلب كارگاهها آموزش متعدد و همكاري خوبي با ساير نهادهاي مدني داشتند. همچنين منشور ملي حقوق دانشآموز از سوي اعضازي كانون وكلا تدوين يافته و ساير اعضاي كانون و وكلاي جوان بسيار علاقهمند هستند كه همكاري كنند.

نماينده كانون كردستان نيز گفت: كانون كردستان هنوز يكسال را تمام نكرده است ولي بيش از ۴ سال است درسنندج مشاوره به زندانيان در محل زندان ارايه ميكند و پتانسيل خوبي در خصوص سازمانهاي غير دولتي شهرستان وجود دارد.

نماينده كانون آذربايجان نيز گفت: اگر بخواهيم مساله را سياسي كنيم كار درست را نميتوانيم انجام دهيم. بيشتر نقض حقوق بشر نيز در حوزههاي غير سياسي است.

ملكي، عضو كميته حق دفاع كانون مركز و عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان پيشنهاد داد: اگر امكان داشته باشد زمينه آموزش كنوانسيون حقوق كودك در كانون شهرستانها فراهم شود.

مهرنوش نجف آبادي، نماينده كانون همدان گفت: كانون همدان در تير ۸۳ تاسيس شده و ما كميسيون رسمي حقوق بشر نداشتيم. در هيات مديره آييننامه آن تصويب شد و قرار است تصويب شود. به جز بحث آموزش عمومي، تغيير نگرش كارآموزان بايد مطرح شود و بدانيم مباحث مربوط به ميراث فرهنگي و محيط زيست نيز حقوق بشري است.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها