طنز شماره ۱۴؛ مدرک

on .

tanz

دانش‌آموزی برگه‌ی امتحانی را سفید داد و روی آن نوشت:
سکوتم نشانه‌ی نداشتن معلومات نیست... آنچه در ذهن من است قابل بیان نیست.

به او مدرکی دادند که در آن نوشته شده بود:
رد شدنت نشانه‌ی شکستت نیست بلکه شوخ‌ طبعی‌ات ارزش دیدنت در سال آینده را دارد.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها